ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
     คู่มือสำหรับ นักศึกษา
     คู่มือสำหรับ คณะ / สาขาวิชา
 
 
 
 
ติดสอบถาม
     ปัญหาเกี่ยวกับการ อนุมัติ / ไม่อนุมัติ กรุณาติดต่อที่ คณะหรือสาขาวิชาที่เปิดสอนวิชานั้น ๆ
     ปัญหาเกี่ยวกับรายวิชา ติดต่อ สำนักงานทะเบียน แผนกตารางเรียนตารางสอน โทร. 5539
     ปัญหาเกี่ยวกับเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 5653 , 5712 , 5651
     ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ติดต่อ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 5651
 
 
 
 
© มหาวิทยาลัยรังสิต