สำหรับคณะ

username
password
คู่มือการใช้งาน
1. นักศีกษาต้อง Login ด้วย username และ password  ที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น
2. นักศึกษาที่ต้องการใช้ระบบจองกลุ่มเรียน จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และ มีข้อมูลการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น หากยังไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนก่อน โดยใช้เมนู "ลงทะเบียนเรียนล่าช้า" ในระบบ intranet และต้องดำเนินโอนเงินผ่านธนาคาร แล้ว 1 วันทำการ จึงจะสามารถใช้ระบบจองกลุ่ม
3. หากดำเนินอนุมัติแล้ว รบกวนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการต่อในระบบ intranet ด้วยครับ
 
 
© มหาวิทยาลัยรังสิต