ข้อตกลง
1. นักศีกษาต้อง Login ด้วย username และ password ชุดเดียวกับระบบ intranet ต้องมี u นำหน้ารหัสนักศึกษา
2. นักศึกษาที่ต้องการใช้ระบบจองกลุ่มเรียน จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และ มีข้อมูลการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น หากยังไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนก่อน โดยใช้เมนู "ลงทะเบียนเรียนล่าช้า" ในระบบ intranet และต้องดำเนินโอนเงินผ่านธนาคาร แล้ว 1 วันทำการ จึงจะสามารถใช้ระบบจองกลุ่ม
3. ระบบจองกลุ่มเรียนจะแสดงผลเฉพาะกลุ่มที่เต็มเท่านั้น
4. วิชาที่กลุ่มยังไม่เต็มให้นักศึกษาเข้าไปเพิ่มวิชาในเมนู "เพิ่มวิชา" ในระบบ intranet
5. เมื่อนักศึกษาจองกลุ่มเรียนและแสดงผล "รอพิจารณา" แล้วให้เข้าไปตรวจสอบผลการอนุมัติ หรือ ติดต่อที่คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอนวิชาดังกล่าว
6. หากมีข้อความขึ้นว่า "อนุมัติแล้ว" ให้ไปเข้าเมนู "เพิ่มวิชา" ในระบบ intranet  แล้ว "บันทึก "  --> "Lock " --> "Print  " เพื่อไปชำระเงินผ่านธนาคาร ภายในวันที่  กำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการครบตามขั้นตอนถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
7. หากมีข้อความว่า "ไม่อนุมัติ" หน้าจอจะแสดงผลให้ทราบ เหตุผลที่ไม่อนุมัติ และหากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามที่ภาควิชา   เท่านั้น
8. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบให้เข้าไป ส่งคำถามที่ Facebook สำนักงานทะเบียน
 
 
 
© มหาวิทยาลัยรังสิต